بررسي وشناخت ظرفيت هاي گردشگري منطقه وفرصت هاي سرمايه گذاري درآن
داود مغيثي خلخال

فهرست مقاله:مراحل تحقيق

الف)نگاه اجمالي به موقعيت شهرستان خلخال (شامل مقدمه-مختصري ازتاريخ وجغرافياي منطقه-تاريخجه گردشگري در منطقه)

ب)-معرفي وشناسايي ظرفيت هاي گردشگري منطقه(شامل معرفي مناطق گردشگري خلخال وکوثر)

ج)- فرصتهاي سرمايه گذاري در مناطق گردشگري خلخال وکوثر

 

الف)-نگاهي اجمالي به موقعيت  خلخال وکوثر:

مقدمه:

يکي ازموارد مهم  توسعه هر منطقه صنعت  توذيسم .وگردشگري محسوب ميشود وبر همين اساس صنعت  گردشگري بعنوان دومين اصل درتوسعه استان اردبيل بعداز فصل کشاورزي لحاظ شده وکارگروه  اشتغال وسرمايه گذاري استان درتصويب طرحهاي سرمايه گذاري  صنعت توريسم وگردشگري را در اولويت کاري خويش  قرارداده است البته لازمه سرمايه گذاري گردشگري استعدادهاي وظرفيت هاي گردشگري بعنوان زمينه  بلکه اساس اين امر مهم  محسوب ميشود

منطقه خلخال وکوثر بادارا بودن بتانسيل ها وظرفيتهاي گردشگري در طي نمودن اين مسير تاکنون موفق نبوده است ويکي از دلايل مهم عدم شناسايي مناطق خلخال وکوثر ومهمتراز آن ناشناخته ماندن ظرفيتهاي گردشگري ونبود مطالعات جامع وکاوشهاي مربوطه است بعنوان مثال وجود هفتاد قلعه تاريخي در منطق خلخال وکوثر که در دوره ايلخانان نقش اساسي را در تاريخ ايفا نموده است هنوز مورد بررسي و کاوشهاي باستانشناسي قرار نگرفته است(شناسايي وثبت آثار) دراين مقاله بعداز معرفي اجمالي مناطق دو بحث مهم مطرح ميشود1)-شناسايي ظرفيتهاي گردشگري منطقه2)-ارائه راهکارها وفرصتهاي سرمايه گذاري درم

ناطق خلخال وکوثر باتوجه به ظرفيتهاي بالقوه گردشگري مناطق

مختصري ازتاريخ وجغرافيايي منطقه خلخال وکوثر:

زپرگار آن حلقه بر گرد سر     که خوانندش امروز خلخال زر( نظامي گنجوي)

 

منطقه تاريخي خلخال(وکوثر) به علت موقعيت خاص جغرافيايي در طول تاريخ هميشه مورد توجه حکمرانان بوده است دراين ميان وجود امکانات وزير ساختها لازمه اين امر مهم بوده  وميباشد منطقه خلخال(دراين مقاله منظور از خلخال شامل شهرستان کوثر نيز ميباشد )از سمت شرق با استان گيلان(شهرستانهاي تالش-فومن-رضوانشهر-ماسال)وازطرف جنوب با استان زنجان (طارم) وگيلان واز طرف غرب نيز با زنجان واستان آذربايجانشرقي(ميانه) واز سمت شمال با شهرستان اردبيل محدود است درواقع خلخال بين سه استان و ده شهرستان قرار گرفته است وبعنوان اولين گلوگاه وورودي آذربايجان از سمت شمال محسوب ميشود واين موقيت خاص  خود استعداد بالقوه در زمينه تردد وگردشگري بحساب ميايد و...

اهميت منطقه خلخال(منظور از خلخال شامل شهرستان کوثر نيز  ميباشد کوثر قبل از سال 1373جزو شهرستان خلخال  ومرکز بخش سنجبد بود  دراين مفا له مقصود از خلخال  شامل کوثر هم ميباشد) در طول تاريخ بحدي است که حتي شاعر معروف قرن ششم نظامي گنجوي در شرفنامه خود در بخش لشگر کشي اسکندر مقدوني به ري و خراسان  به تاريخ 334 قبل از ميلاد از خلخال نام برده وچنين گفته:

زنوزادان آهوان سره      جهانده جهان يک يک آهو بر

جهاندار با صيد وبا رود وجام          همي کرد منزل به منزل خرام

چو گل بيچ يک روزي ماه نو            به خلخال يک هفته بر شد گرو

زپرگار آن حلقه کردبر گرد سر          که خوانندش امروز خلخال زر

به گيلان درامد به کردارابر             بدانسان که در بيشه آيد هژير

منطقه خلخال به علت اهميت آن در طول تاريخ به نام خلخال زر معروف بوده است که قدما  گوناگوني آب وهوا- زبان –طبيعت-نژاد را وجه تسميه  خلخال زر معتقد بودند

وجودپل تاريخي پرديس گوياي اين منطقه تاريخي است چرا که اين پل برروي رودخانه تمدن ساز قزل اوزن(آماردون قديم) برسرراه قذيمي سنجبد(بخش مرکزي شهرستان کوثر)- کاغذکنان ساخته شده است و قدمت آن به دوران قبل از اسلام ( دوره ساسانيان) مربوط ميشود که متاسفانه در جريان جنگ جهاني اول   براي جلوگيري از ورود قواي دولتي  به زنجان وکاغذکنان توسط يکي از خوانين منطقه منهدم گرديده است

 اين پل تنها وقديم ترين معبر خلخال وشمال غرب کشور  بحساب ميايد وبرخي از مورخان  قدمت اين بنا را به دوران قبل از اسلام نسبت ميدهند  ويکي از انشعابات  جاده  ابريشم ازطريق کاغذکنان به ارذبيل وقفقازمنتهي ميشد اين بل درآن زمان بين عراق ومراکز دولتي با قفقاز معبرقوامل وسوق الجيشي بوده است

منطقه خلخال وکوثز بعنوان  5 راه بوده واز سمت شمال بااردبيل از جنوب بازنجان واز سمت شرق باشهرهاي تالش-فومن-رضوانشهر-ماسال(ماسوله)جاده ارتباطي دارد وبهمين سبب بخش شاهرود خلخال را در محاوره عاميانه دوره گردهاهزارراه ناميده اند

خلخال از سمت غرب با زنجان – ميانه  راه ارتباطي دارد ( البته قابل توجه اين که اين جاده ها در گذشته مورد استفاده گرار گرفته و تعدادي از اين راه ها بايستي اصلاح وبازسازي وترميم قرار گيرند)مقصودمان ازوجود راه زيرساختهاي گردشگري بحساب ميايد که همان ظرفيت هاي گردشگري منطقه ميباشد

اين راهها که بعنوان گلوگاه بوده ميتواند معبري براي ورود گردشگران مورد استفاده قرار گيرد از جمله ارتباط منطقه گردشگري ماسوله با خلخال از طريق جاده ماجلان خلخال(اين جاده 17 سال از شروع بروزه گذشته که انشااله عمليات اسفالتش امسال به اتمام خواهد رسيد)با تکميل اين راه فاصله ماسوله با خلخال به 1 ساعت خواهد رسيد زمينه اي براي ورود گردشگران ماسوله با امکانات گرشگري خلخال از جمله استفاده از آبگرمهاي معدني خلخال سويي(کوثر) وآبگرم تيل(قشلاق تيل)وازناو وتفرجگاه اندبيل – الماس  و ساير مناطق گردشگري فراهم خواهد شد

تاريخچه گردشگري در مناطق خلخال وکوثر:

باعنايت به تاريخي بودن خلخال وکوثر و همچنين آثارهاي تاريخي وسايرامکانات گردشگري بالقوه منجربه رونق گردشگري سنتي در منطقه شده است قديمي ترين رونق گردشگري که دراين مناطق شکل گرفته مربوط به قرن يازدهم هجري قمري است(1028 ه ق) سياح معروف فرانسوي پيترودلاواله است

"پيُترودلاواله درکتاب سفرنامه خود مينويسد...درقرنيازدهم هجري قمري (1028 ه ق) شاه عباس درسرراه خود به اردبيل با قسمتي ازنيروهاي نظامي خود به خلخال رفته وگفته  ميشد که قصددارد چند روز براي شکاردرآنجا بماند.

...پيترودلاواله براي اقامت دراردبيل از راه بل برديس  عبورنموده ودر اردبيل بس از همراهي شاه عباس مجددا ازراه گيوي-هروآباد-شال-طارم به منجيل-گيلان عزيمت نموده است

سفرنامه  تاريخي پيترودلاواله ودهها سياح خارجي وداخلي در قرون بنجم تا قرون يازدهم از خلخال بازديد ودر مورد چگونگي عبور از جاده تاريخي جاده ابريشم بويزه  جاده تاريخي پل پرديس مطالب هاي زيادي نوشته اند وامروزه از بيشتر آثارهاي آن دوره فقط نامشان باقيماتده است جز چند اندکي مثل بل برذيس وقلاع ديگر که همگي اين موارد گواه تاريخ گردشگري خلخال را نشان ميدهد  از ساير آثارهاي تاريخي گردشگري کاروانسراي شاه عباسي(999 کاروانسراي ساخته شده شاه عباس کبير)چنارليق خلخال وکاروانسراي کوهستان آرباچاي (دره يورد) در حوالي درياچه نئور ميباشد

عبور جاده ابريشم از خلخال زمينه اي براي تردد بازرگانان وسياحان ميباشد و نبجه اي براي سرمايه گذاري گردشگري را دراين مناطق را محيا ميکند وبه دليل چکيده نوشتن اين مطالب از سايرآثارهاي تاريخي  که همگي بيانگر تاريخ گردشگري خلخال وکوثر است صرف نظر نموده  و صرفا تعدادي مختصرا قيد ميشود "قلعه تاريخي دوره ايلخانان(مغولان) ديز شاهرود-شال- قلعه فيروز آباد (دوره ساسانيان)قلعه کافاي اندبيل و خوجين  در دوره سلجوقيان قلعه  معروف به کافور خانقاه ساذات خلخال دوره ساسانيان-قلعه هاي رديفي گيوي عليا وسفلي مذبوط به دوره ايلخانان ومغولان قلعه خشتي گيلوان دوره صفويه و اوايل قاجار قلعه هروآباد معروف به قالا باشي  ودهها قلاع  حمامهاي تاريخي ديگر که از فرصت اين بحث خارج است  شناسايي ثبت و احيا ومرمت وبازسازي در جهت استفاده توريسم وگردشگري  ضروري است

اين موارد از قابليت هاي گردشگري محسوب ميشود که بايستي علت عدم فرصت هاي سرمايه گذاري دراين مناطق را بررسي و چاره انديشي نمود

ب)معرفي وشناسايي ظرفيت هاي گردشگري مناطق خلخال وکوثر:

ظرفيت هاي گردشگري در منطقه خلخال به سه قسمت تقسيم ميشود:

1-آثارهاي تايخي بجا مانده از دوران  حکومتهاي گذشته  مثل حمامهاي تاريخي –بل ها-مساجد معابد –امامزاده ها –بقاع  - راههاي قديمي – بناهاي قديمي  ودر حالت کلي آثار هاي باستاني ساخته دست انسان که در خلخال وکوثر فراوان است

2-آثارهاي بالقوه منطقه (يا همان طبيعي)از جمله آبگرمهاي معدني –معادن-جنگلها (از جمله اندبيل -فنارود و...)-مراتع_مناطق ملي گردشگري  وآب و هواي خنک ودلچسب خلخال در تابستان و مه زيباي جاده اسالم خلخال

3-قابليت هاي محيط زيست ومناطق حفاظت شده از قبيل آقداغ – ازناو-دربند مشگول- کوه ها وگردنه ها مثل الماس –گياهان دارويي و بوشش گياهي و...

موارد ذکر شده فوق همگي ظرفيت گردشگري  محسوب ميشود که لازمه سرمايه گذاري در آن شناسايي ومطالعه وتهيه شناسنامه  اين گونه آثار که ظرفيت گردشگري است   که ذيلا اشاره اي کوتاه  به معرفي اين ظرفيتها ميبردازيم:

قلعه ديز شاهرود:

از مهمترين آثارهاي تاريخي خلخال(مراد از خلخال شامل شهرستان کوثر نيز ميباشد)قلعه  تاريخي ديز شاهرود  که در دوره ايلخا نان نقش اساسي در مقاومت از منطقه را ايفا نموده است مهمترين وقايايي که در خلخال اتفاق افتاده است حوادث جنگ شالرود وخلخال در زمان آخرين بادشاه اسماعيليان که در (خداوند رکن الدين خورشاه )  بجهت رفع تهمت م نسبت خون بر بااو حسن مازندراني را با فرزندان بقصاص بذر بکشت (لشگر به جنگ شالرود وخلخال فرستاد و مستخلص کرد وقتل عام رفت که بيشترين قتل عام  بس از ورود اسلام به آذربايجان تا اواخر قرن هشتم دراين جنگ بوده است  وجون يکسال در بادشاهي بماند هولاکو به جنگ او رفت حرب عظيم کردند دراين زمان دولت اسما عيليان به آخر رسيد  بايان جنگ خلخال و شالرود که به واسطه قصاص وهخذ خونخواهي  آغاز  شده بود باوساطت و آغاز حکومت مغولان توسط اولين حکمران در منطقه يعني هولاکو خان انجام بذيرفت  حکومت مغولان در خلخال وکوثر  باعث شد که مغولان براي ادامه  حکومت در خلخال  نسبت به احداث بنا هاي تاريخي  مثل قلعه – معبد مساجد  اقامتگاه  اقدام کنند  امروزه در مناطقي که مغولان بوده اند آثار ومحلات بيشتري به نام مغول باقيماند ه است  از جمله محلي در جنب شاهرود بنام مخول (همان مغول ) در حوالي روستاي جعفرآباد باقي مانده است  و...خللر گيلوان  مربوط به دوره صفويان و اوايل قاجار  -بافت باارزش روستاهاي تاريخي گيلوان –ماجلان-کزج –برندق قديم-فيروز آباد ودهها آباذيهاي ديگر (البته اجراي طرح بافت تاريخي باارزش در سالهاي اخير توسط اداره بنياد مسکن در روستاهاي کزج برندق نمهيل شروع شده است جاي تشکردارد)اجراي طرح هادي کزج وسنگ فرش نمودن معابر  وحفظ واحياي بافت قديم زمينه مهمي را براي گردشگران فراهم نموده است به  طوريکه روستاي کزج اولين آبادي در استان اردبيل   احيا شده و مطلوبتر ازماسوله تبديل شده  که با اجراي کامل طرح وروستا تبديل به هدف گردشگري خواهد شد(قابل توجه اينکه کزج در کشورمان بعنوان بايلوت بافت باارزش و هدف گردشگري شنخته شده است ومکاني براي طرحهاي مطالعاتي دانشجويان   ميباشد

با عنايت به موقعيت خاص خلخال اينگونه آباديها بسيار است  از جمله خمس-ماجلان- که اخيرا به عنوان روستاي با هدف گردشگري  تصويب شده است

در معرفي ساير آثار و ظرفيت هاي گردشگري  قلعه هاي تاريخي (قلعه کافاي اندبيل وخوجين – فلعه کافور خانقاه سادات-کيوان ازناو –فيروزآباد گيوي سفلي وعليا_و...

اهميت اين قلاع بحدي است که در سالهاي 531 تا 622 هجري قمري اتابکان آذربايجان از جانب سلاجقه ودر اواخر سال  يک چند بطور  مستقل در اين قلاع حکمراني و فرمانروايي کرده اند ازچمله قلعه معروف به قلاع باشي خلخال(هروآباد) قلعه کيوان ازناو(ازنو)وحدود قلاع خلخال فرمانروايي کرده اند

درحالت کلي درمعرفي قابليت هاي تاريخي موضوع قلاع خلخال از اهميت تاريخي بالايي برخوردارست طبق تحقيقات خلخال دلراي  هفتاد  قلعه مستحکم بوده که با يکديگر در ارتباط بوده اند

دراثبات اين ادله درجريان حکومت اتابکان آذربايجان  هنگاميکه قزل ارسلان تمامي آذربايجان را تصرف کرد غزم حمله خلخال رادربيش گرفت  ودرهمان زمان اثيراالدين اخسيکتي شاعر معروف قرن بنجم و ششم هجري قمري  درآن زمان در قلعه"هروت"همان هروآباد فعتي  مرکز   هفتاد قلعه اقامت داشت  قصيده اي شيواونغزي سرود وبحضور قزل ارسلان فرستاد- قزل ارسلان  بامشاهده قصيده زيباي که بالطافت طبع به استادي خاصي سروده شده شده بود مشعوف واز حمله  به خلخال منصرف گشت.

ادبيات زير ازهمان قصيده ست:

چنان باک دردانه اي را چه حاجات                بخلخالي اززيورآفرينش

چنان دان که بيرون شد آن بوم وبر             زاقطاربوم وسرآفرينش

و...

وجود ديگرآثارهاي تاريخي آتشکده هاست ازجمله آتشکده خلخال-فيروزاباد-گل تبه و...

شناسايي-کاوش-ثبت اين آثارهاي تاريخي زمينه اي براي ظرفيت هاي گردشگري خواهدبود

بل ناريخي برديس:

اين بل برروي رودخانه قزل اوزن درنزديکي دربند مشگول احداث شده است واولين معبر تاريخي شمال غرب کشور محسوب ميشود که درجريان جنگ جهاني اول براي جلوگيري از هجوم (عشايرجنگجو)توسط يکي از خوانين ميانه بنام امير تومان با مواد ناريه تخريب  وتاکنون نسب به مرمت وبازسازي آن اقدامي  صورت نگرفته است وفقط تعدادي از بايه هاي آن باقي مانده است

تفرجگاه اندبيل:

تفرجگاه اندبيل درفاصله شش کيلو متري شرق مرکز شهرستان خلخال و 4 کيلو متري روستاي اندبيل درميان کوههاي طالش بوشيده از درختان جنگلي ارس واقع شده وبه علت استعدادهاي طبيعي جزو مناطق ملي گردشگري  در دور اولين سفر هيات دولت به منطقه تصويب شده است وزير ساختهاي اين محل شروع شده است وطبق طرح ارايه شده توسط مشاور ايجاد تله کابين –کمبگردشگري –درياجه مصنوعي (براي ماهي گيري وقايق راني – بيست اسکي –درمانگاه طبيت درمانيبازارچه هاي محلي  از جمله اين طرح مطاله گرديده وفرصتي ناسب براي سرمايه گذاري را فراهم نموده است

تفرجگاه ازناو:

 ازناو که به واسطه چشمه معروف ازنو و کوهستان  عجيبش  به نام ازنو(در زبان ترکي) ودر زبان نوشتاري فارسي به نام ازناو معروف است اين محل نيز مثل تفرجگاه اندبيل مورد مطالعه وتهيه طرح انجام گرفته است وبه جهت نزديکي به شهر خلخال(5کيلومتري) و2 کيلومتري آبادي خوجين قرار گرفته است اخير توسط يک سرمايه گذار عمليات احداث هتل بنج ستاره دراين مکان شروع شده است وديگر امتياز اين محل نزديکي با جاده خلخال  اسالم(در يک کيلومتري  غرب اين جاده )در ورودي شهر خلخال قرارگرفته است اين مکان نيز بواسطه آّ چشمه که دبي آن در زمان بر آبي 500 ليتر اندازه گيري شده است و تمام آب باغات خوجين وشهر خلخال ازين چشمه تامين ميشود ويکي (از شاخه هاي اصلي رودخانه هروچاي اين جشمه  ميباشد واز ديگر مزاياي اين محل کوهستان عجيب وتاريخي (قلعه کيوان) ووجود صخره هاي مناسب براي ورزش صخره نوردي وکوهنوردي  است

نمونه اي از ايجاد زير ساخت براي تحقق گردشگري در حوزه مرکزي خلخال: مشگل اصلي عدم سرمايه گذاري  در مناطق گردشگري خلخال وکوثر نبود زير ساختها و امکانات رفاهي وتفريحي و مهمتر از همه نبود جاده دسترسي ايمن است

براي تشويق سرمايه گذاري و جذب توريسم و گردشگر ايجاد برخي از زير ساختها ضروري است  جهت بهرمندي از تفرجگاه اندبيل _ امامزاده سيد دانيال و جنگل خانقاه سادات – تفريحگاه ازناو و مراتع وجنگل مجره و فنا رود خوجين احداث جاده کمربندي  سبز ويا حلقه طلايي گردشگري   بصورت نيم دايره از خلخال به سمت اندبيل  خانقاه ساذات خوجين ازناو و نهايتا جاده اسالم خلخال مجره الماس ودر صورت توافق با استان گيلا ن برگشت از راه قديمي ناو(اقامت در دشت زيباي کري)  واندبيل خواهد بود ضمنا در صورت احداث ومرمت مسير قديم خلخال اندبيل راه ناو(نو يولي) ارتباط عشاير طالش با خلخال هم از لحاظ مراودات اقتصاذي وهم از نظر گردشگري ودست رسي مردم با دشت  زيباي معروف به کري دشت  آنسويي دامنه  کوه نهره بند ميسر خواهد بود  اصولا در صورت اجراي  تله کابين اندبيل  بهترين منظر تله کابين  اتصال  قله  ديک اشان  به قله گريوه(نهره بند) خواهد بود  حال تصور کنيد که با احداث اين راه  وايجاد کمپ هاي گردشگري دراين نواحي  به جرعت ميتوان گفت اين  طبيعت نهتنها در ايران بلکه در دنيا بي نظير است  فقط همت مردان و دولت مندان  است وبس

غار يخگان هواشانق:

درمحدوده روستاي هواشانق از توابع شهرستان کوثر درست درروبروي آبگرم معدني گيوي واقع است درواقع دره رودخانه خلخال(آربا چاي)را درنظر بگيريم يک طرف بالاي دره آبگرم ويک طرف بالاي دره درست روبروي آبگرم غار يخگان (يخچال طبيعي) قرار ذارذ که از عجايب خلقت است

اين آثرهاي طبيعي در طول تاريخ هم مورد توجه مورخان وجهانگردان قراگرفته استدر قرن ششم در کتاب نزهت القلوب حمدالله مستوفي ودر کتاب  زينت المجالس اين چنين آمده است:

"دربلوک  اردبيل دو شهر بوده ارذبيل وخلخال در آنولايت دره ايست بطرف افتاب روي ان چشمه ايست که آبش تابستان يخ مي بندد(غاريخگان در شمال روستاي هواشانق) وبطرف نسا چشمه ايست که بضه(تخم مرغ)درآن مي بزد(آبگرم کوثر)"

در اين کتاب به چشمه ازناو خلخال هم اشاره کرده است ومينويسد:"دريک فرسخي خلخال کوهيست چون ديواري است بالا رفته مانن کوه بيستون بلندي آن دويست گز است وفرازش به شکل مخروبه  کوهي تقريبا يازده گز بيرون امده است وآن مخرجه رها بست ولايزال قطرلت از آن فرو ميريز چنانکه دوآسياب که از آن آب باران قطرات حاصل ميشود  بنياد کشت و زرع خلخال از آن اب است ودر آنرود علف زارها نيکوست وماست در انجا چنان ميبندد که بکلر ميبرند"(ص 388 زينت المجالس)

درسالهاي قبل که در منطقه خلخال از برق خبري نبو د غار يخگان هواشانق محلي براي تهيه يخ در تابستان بود حتي در اين اواخر دهه 1350 تا اواخر اين دهه يخ مصرفي مسافران آبگرم  ازاين محل تامين ميشد سرمايه گذاري دراين محل به علت عجايب اين آثار  (هم آبگرم وهم غار يخگان)وحلقه اتصال با بررسي دانشگاهي وآکادمي گام در جذب گردشگر مثر خواهدشد به علت موقعيت کوهستاني بودن اين مکان با ايجاد زير ساختاهي اوليه جاده و تله کابين  احداث اقامتگاه وتبديل به کمب گردشگري  موزه طبيعت از فرصتهاي سرمايه گذاري ست

غار يخگان جلال آباد شاهرود:

: اين منطقه طي آگهي رسمي شماره12-19496 مورخه 1381/5/15  بعنوان اثر طبيعي ملي  يخگان به تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست کشور  رسيده است اثر طبيعي غار يخگان به وسعت 1100 هکتار در متهي اليه جنوب شرقي  شهرستان خلخال  در ظع غزبي  اشتر ماسوله داغ ودر ارتفاع 2345 متري دامنه جنوب قله 3120 متري شاه معلم واقع  گرديد ه است اين غار علاوه بر توليد يخ (که بصورت يخچال طبيعي است) داراي غار با ارتفاع حداکثر 12 متر دو تالار به  متراز 3605 و 15  که با چشمه طبيعي و حوضچه هاي آبي تا عمق 105 متر درضلع  شرقي  کف غار تشگيل شده است جالب  اينکه در مواقعي که هواي بيرون سرد است جريان هواي سرد و خشک به داخل غار باعث ذوب يخها  ميباشد ودر مواقعي که هواي بيرون گرم است  جريان مدام  هواي گرم  ومرطوب از سمت بيرون وسرد شدن ان در داخل  موجب تشگيل  بلورهاي يخ ميشود که بصورت  تشگيل قنديل وورقه هاي نازک در قسمتهايي ازسطوح ديواره هاي  سقف غار نماي زيبايي  به آن ميبخشد

سايرظرفيتهاي گردشگري در خلخال وکوثر(

به علت چکيده بودن مقالع  بصورت خلاصه وصرفا اسم  ميبريم)

آبگرم معدني کوثر- تيل – خوشنامه –کهران  باغار معروف هفت خوان) امامزادهاي کلور –سيد دانيال خانقاه سادات-آلهاشم-سفيداب-شال (مسجد جامع و سه مورد بقعه و برج تاريخي)-روستاي گردشگري  گيلوان – خانقاه گيلوان(محل شهادت ميرزاکوچک خان جنگلي و امامزاده عين علي-و مهمتر از همه قبرستان باستاني منطقه گيلوان با قدمت 5000

ساله-حمام تاريخي درو – حمام تاريخي هروآباددربازار –حمام باستاني گيوي سفلي – کوه ازنو گيوي- باغات گيوي- کانال سنگي گيوي- مسجد ومنبر تاريخي مشگول با قدمت 900 ساله –مسجد تاريخي ترتزوج خلخال و سنگهاي بشکل کلک روستاي ترازوج(که در اواخر سال  از طريق اين سنگ ها وتابش خورشيد وانعکاس آن به مسجد روستا  زمان دقيق سال تحويل را مشخص ميکنند که در دوره صفويه توسط  يکي از شاگردان شيخ بهايي به نام استاد شمس الدين خلخالي ساخته شده است بصورت رصد خانه عمل ميکند-آبمعدني طبيعي مورستان – لرد – برندق- آبشار هاي اسبو –نوده –آقبلاق دامنه آقداق-جنگلهاي هشجين – خوجين اندبيل و بطور کلي جنگلهاي شرق خلخال در کوهاي طالش – گردنه زيباي اسالم به خلخال- تفرجگاه فنارود خوجين به بصورت بارک آبي در حال احداث است  - غار کلور –طبيعت بلنگاي کلور و چشمه معروف ورازشت  وآبشار سجن کلور- مسجد جامع خمس-ودهها آثار تاريخي وطبيعي ديگر که ظرفيت مناسب گردشگري براي سرمايه گذاري محسوب ميشود

فرصتهاي  سرمايه گذاري در مناطق گردشگري خلخال وکوثر:

با عنايت به استعدادهاي بالقوه  طبيعي و زيست محيطي وساير زير ساختهاي موجود حوزه گردشگري زمينه را براي جذب سرمايه گذاررا فراهم نموده است واين سرمايه گذاري را به سه قسمت تقسيم بندي ميکنيم(حوزه محيط زيست- حوزه معادن- وحوزه آثارهاي تاريخي وگردشگري)

1-سرمايه گذاري در حوزه معادن شامل استخراج  وبهره برداري و شناسايي وکاوش وثبت معادن در خلخال و کوثر حايز اهميت است

باتوجه به اينکه کشورمان ايران به 20 زوم معدن تقسيم شده است  ازين بيست زوم 2 زوم در منطقه خلخال وکوثر قرار دارد در واقع 10 درصد کل معادن کشورمان در منطقه مان واقع شده است وبا توجه به اين امتياز با ارزش اداره کل معادن  استان را وادار نموده تا اين ظرفيت ها را مورد ارزيابي و مطالعه قرار داده اند وبسته هاي سرمايه گذاري  مشخص شد ه است بطور خلاصه بهره برداري از معدن  کا ئولن کجل که چندين سال از تعطيلي آن ميگذرد اين معدن بهتر کائولن وخاک چيني دنيا را دارد اما تعطيل ومتروک است با احداث و فراوري کائولن در منطقه ميتواند بالاترين اشتغالزايي در استان اردبيل باشد

ايجاد تاسيسات در منطقه خلخال وکوثر براي استخراج معدن تراورتن لمعه دشت و بروچ درحال حاضر به علت عدم زغبت اهالي خلخال ونبو سرمايه گذار بومي فقط استخراج سنگ  براي حمل به اصفهان صورت ميگيرد وهيچ گونه نفعي براي منطقه جز تخريب جاده و آلوده شدن هواي روستاهاي  همجوار سودي ندارد جالب اينکه اين سنگ از خلخال استخراج ودراصفهان برش شده ودوباره براي مصرف ساختماني بويزه نماي ساختمان  به خلخال حمل ميشود ايجاد سنگ بري در منطقه علاوه براشتغالزايي براي جلوگيري از افزايش قيمت  بواسطه بعد مسافت خلخال واصفهان در جهت  صرفه جويي مالي  موثراست و طبق فرمايشات مقام معظم رهبري در بيام نوروزي در اجراي اين فرمايشات  حمايت از سرمايه ايراني و سرمايه گذاري محلي  اميدواريم اين همايش و سمينار گامي در جهت  فرصتهاي سرمايه گذاري  مفيد و عملي گردد(انشالله)

 دراين قسمت از ساير معادن صرف نظر نموده ودر مقاله اصلي  مطالب کلي  تقديم خواهد شد از جمله احداث کارخانه سيمان وتوليد بودر سنگ و خاک سنگ و ايجاد صنعت فولاد به جهت وجود سنگ آهن و سنگ آهک و هوچنين سنگ

مس وساير سنگهاي قيمتي ديگر ارائه خواهد شد

2-بسته هاي سرمايه گذاري حوزه طبيعي(آب): در آبگرم  تيل شاهرود:

موقعيت 16 کيلومتري شال با دماي 32 درجه سانتي گراد با دبي 2ليتر در ثانيه و درجه اسيدي(ب هاش)6.1  هدايت الکتريکي(ميکروموس برسانتي متر)1200و ت داس 900

بهره براداري فعلي به حالت سنتي بدون تاسيسات خاص براي حمام واشتهار درماني التيام بيماريهاي مفاصل ورماتيسم بوده وامکانات رفاهي واقامتي سنتي است  واداره کل آب منطقه اي اردبيل  حداقل سرمايه مورد نياز را برابر قيمت کارشناسي واگذار ميکند

مهمترين زمينه هاي سرمايه گذاري شامل:آبدرماني-دهکده توريستي ودرماني-گردشگاه وتفرجگاه جنوب استان-ايجاد باغات-ميزلن اشتغالزايي مستقيم و غير مستقيم بس از راه اندازي نسبت به طرح خواهد بود- بازارهاي اصلي هدف محلي واستاني خواهد بود

قابليتها وفرصتهاي منطقه شامل :راههاي ارتباطي و مواصلاتي شوسه واسفالت- آب وهوا(معتدل) دسترسي به شريانهاي حياتي(در 4 کيلم متري دارد-البته اين بسته مطالعاتي  در سال 1389 انجام شده است و جالب اينکه در سال گذشته  بروزه راه کلور به درام  طرح ملي شده وواريانت راه دراين منطقه درست از کنار اين آبگرم  عبور ميکند که از لحاظ زيرساخت بخش راه که راه اصلي خواهد بود مسير بعنوان اولين راه ايمن خلخال وکوثر را به بايتخت از اين مسير وصل خواهد  نمود وزمينه را براي مسافران و گردشگران  شمال  وميسور خواهد نمود  ايجاد مجتمع بين راهي  دراين مسير ودر نزذيکي اين آبگرم بسيار مطلوب  بوده  و علاوه بر خدمات دهي به مسافران اين مسير براي توريسم درماني نيز ضروري خواهد بود

نوع سرمايه گذاري را شرکت اب منطقه اي اردبيل  بصورت  اجاره اب و احداث مرکز ابدرماني مشخص نموده است در واقع اين طرح  بسته آماده  براي سرمايه گذاريست  سرمايه گذاران  ميتوانند به اداره کل آب منطقه اي اردبيل واقع در ميدان ارتش اردبيل مراجعه و تصميم گيري کنند

چکيده اي از چند بسته آماده سرمايه گذاري  ذيلا درج ميشود:داش حمام گيوي با دماي آب 30 درجه سانتي گراد با8 .دبي آب ودرجه اسيدي 6.8 براي اشتهاردرماني  التيام عضلاني وبهبود بوست ومو و ارام بخش  ايجاد آبدرماني حمام سنتي وترکي  گردشگاه وتفرجگاه  کوبل با آبدرماني کوثر

بسته  سرمايه گذاري درچشمه آق سو وکليه سويي برندق::دما آب 17 درجه سانتي گراد و دبي آب 4.5 ليتر در ثانيه است بهره برداري فعلي  بصورت محدود وسنتي  واشتهار درماني دفع سنگ کليه-و مثانه و رقيق نمودن خون وتسهيل گوارش  و مهمترين  زمينه هاي سرمايه گذاري  دهکده درماني –بسته بندي آب بازي هاي ابي- ايجاد باغات- هيدرو کلينيک وهيدرو ترابي مورد مطالعه قرار گرفته است

درخاتمه ساير بسته هاي آماده حوزه گردشگري  بويزه طبيعي –حيات وحش وزيست محيطي و مهمتراز همه بخش گياهان دارويي واحداث کمپ هاي گردشگري واقامتگاههاي  لازم در تفرجگاهاي موجود از جمله اندبيل(چشمه ميره ديل) ازناو- فنارود_پارک بزرک طبيعي گيوي-نمايشگاه توريسم  فرهنگي مذهبي وموزه مشاهيرامامزاده ها و نمايش شجره سادات و 72 امامزاده خلخال(مثل امامزاده سيد دانيال خلخال وتبديل ان به قطب توريسم مذهبي فرهنگي)-تله کابين و تله سي اچ  ازناو واندبيل- ازنو گيوي – دربند مشگول وتبديل آن به ژئو پارک – احداث پا رک ملي طبيعي  وحيات وحش- کناره  رود خانه قزل اوزن درمنطقه مزرعه وکزج وساير فرصتهاي سرمايه گذاري  درصورت ايجاد فرصت ارائه مقاله  و استقبال بسته هاي سرمايه گذاري مفصلا  تقديم خواهد شد

+ نوشته شده در  جمعه ۲۶ آبان۱۳۹۱ساعت ۲۲ بعد از ظهر  توسط سید حامد مدنی  |